پنل ویژهپنل حرفه ایپنل تجاری
9.610.410.7سرشماره 50001 همراه اول
11.212.112.4سرشماره 021
12.213.213.5سرشماره 1000
12.213.213.5سرشماره 2000
12.213.213.5سرشماره 3000
12.213.213.5bts
22.22.2پیام صوتی
13.114.214.5سرشماره 50001 ایرانسل
404555خط خدماتی
404550خط سیم کارت
تعداد ارقامنوعهزینه نماینده (تومان)کاربر(تومان)
۱۵درخواستی از رنجرایگانرایگان
۱۴درخواستی از رنجرایگانرایگان
۱۳درخواستی از رنج۲۵۰۰۰۳۰۰۰۰
۱۲درخواستی از رنج۶۰۰۰۰۷۰۰۰۰
۱۱درخواستی از رنج۱۲۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰
۱۰درخواستی از رنج۱۸۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰
۹درخواستی از رنج۱۹۷۰۰۰۲۵۰۰۰۰
۸درخواستی از رنجاستعلام از اپراتوراستعلام از اپراتور
۷درخواستی از رنجاستعلام از اپراتوراستعلام از اپراتور
۶درخواستی از رنجاستعلام از اپراتوراستعلام از اپراتور
۵درخواستی از رنجاستعلام از اپراتوراستعلام از اپراتور
سرشماره
۵۰۰۰
سرشماره
۰۲۱
تعداد ارقامنوعهزینه نماینده (تومان)کاربر(تومان)
معادل خط ثابت ۲۵۰۰۰۳۰۰۰۰
۶-۱۰۰۲۱۰۰۰XXXXXX ۰۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX۲۵۰۰۰۳۰۰۰۰
۵۰۲۱۰۰۰XXXXX۲۲۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰
۴۰۲۱۰۰۰XXXX۴۴۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰
۳۰۲۱۰۰۰XXX۸۸۰۰۰۰۹۶۰۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۰XX۴۹۵۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰۰
سرشماره
۱۰۰۰
تعداد ارقامنوعهزینه نماینده (تومان)کاربر(تومان)
۱۴غیر درخواستی۴۲۰۰۰۴۵۵۰۰
۱۳غیر درخواستی۵۴۰۰۰۵۸۵۰۰
۱۲غیر درخواستی۱۱۴۰۰۰۱۲۳۵۰۰
۱۱غیر درخواستی۱۵۶۰۰۰۱۶۹۰۰۰
۱۰غیر درخواستی۲۱۶۰۰۰۲۳۴۰۰۰
۹غیر درخواستی۵۰۴۰۰۰۵۴۶۰۰۰
۸غیر درخواستی۱۸۰۰۰۰۰۱۹۵۰۰۰۰
۷غیر درخواستیاستعلاماستعلام
۶غیر درخواستیاستعلاماستعلام
۵غیر درخواستیاستعلاماستعلام
سرشماره
۳۰۰۰
تعداد ارقامنوعهزینه نماینده (تومان)کاربر(تومان)
۱۴درخواستی از رنج۲۵۰۰۰۳۰۰۰۰
۱۲درخواستی از رنج۸۰۰۰۰۹۰۰۰۰
۱۰درخواستی از رنج۹۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰
سرشماره
۲۰۰۰
تعداد ارقامنوعهزینه نماینده (تومان)کاربر(تومان)
۱۲درخواستی۱۸۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰
۱۱درخواستی۳۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
۱۰درخواستی۳۵۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰
۹درخواستی۶۵۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰
۸درخواستی۱۱۷۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰
۷درخواستیاستعلاماستعلام
۶درخواستیاستعلاماستعلام
۵درخواستیاستعلاماستعلام

پنل ویژهپنل حرفه ایپنل تجاری
9.610.410.7سرشماره 50001 همراه اول
11.212.112.4سرشماره 021
12.213.213.5سرشماره 1000
12.213.213.5سرشماره 2000
12.213.213.5سرشماره 3000
12.213.213.5bts
22.22.2پیام صوتی
13.114.214.5سرشماره 50001 ایرانسل
404555خط خدماتی
404550خط سیم کارت

سرشماره
۵۰۰۰
تعداد ارقامنوعهزینه نماینده (تومان)کاربر(تومان)
۱۵درخواستی از رنجرایگانرایگان
۱۴درخواستی از رنجرایگانرایگان
۱۳درخواستی از رنج۲۵۰۰۰۳۰۰۰۰
۱۲درخواستی از رنج۶۰۰۰۰۷۰۰۰۰
۱۱درخواستی از رنج۱۲۰۰۰۰۱۳۵۰۰۰
۱۰درخواستی از رنج۱۸۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰
۹درخواستی از رنج۱۹۷۰۰۰۲۵۰۰۰۰
۸درخواستی از رنجاستعلام از اپراتوراستعلام از اپراتور
۷درخواستی از رنجاستعلام از اپراتوراستعلام از اپراتور
۶درخواستی از رنجاستعلام از اپراتوراستعلام از اپراتور
۵درخواستی از رنجاستعلام از اپراتوراستعلام از اپراتور
سرشماره
۰۲۱
تعداد ارقامنوعهزینه نماینده (تومان)کاربر(تومان)
معادل خط ثابت ۲۵۰۰۰۳۰۰۰۰
۶-۱۰۰۲۱۰۰۰XXXXXX ۰۲۱۰۰۰XXXXXXXXXX۲۵۰۰۰۳۰۰۰۰
۵۰۲۱۰۰۰XXXXX۲۲۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰
۴۰۲۱۰۰۰XXXX۴۴۰۰۰۰۶۰۰۰۰۰
۳۰۲۱۰۰۰XXX۸۸۰۰۰۰۹۶۰۰۰۰
۲۰۲۱۰۰۰XX۴۹۵۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰۰
سرشماره
۱۰۰۰
تعداد ارقامنوعهزینه نماینده (تومان)کاربر(تومان)
۱۴غیر درخواستی۴۲۰۰۰۴۵۵۰۰
۱۳غیر درخواستی۵۴۰۰۰۵۸۵۰۰
۱۲غیر درخواستی۱۱۴۰۰۰۱۲۳۵۰۰
۱۱غیر درخواستی۱۵۶۰۰۰۱۶۹۰۰۰
۱۰غیر درخواستی۲۱۶۰۰۰۲۳۴۰۰۰
۹غیر درخواستی۵۰۴۰۰۰۵۴۶۰۰۰
۸غیر درخواستی۱۸۰۰۰۰۰۱۹۵۰۰۰۰
۷غیر درخواستیاستعلاماستعلام
۶غیر درخواستیاستعلاماستعلام
۵غیر درخواستیاستعلاماستعلام
سرشماره
۲۰۰۰
تعداد ارقامنوعهزینه نماینده (تومان)کاربر(تومان)
۱۲درخواستی۱۸۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰
۱۱درخواستی۳۰۰۰۰۰۳۵۰۰۰۰
۱۰درخواستی۳۵۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰
۹درخواستی۶۵۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰
۸درخواستی۱۱۷۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰
۷درخواستیاستعلاماستعلام
۶درخواستیاستعلاماستعلام
۵درخواستیاستعلاماستعلام
سرشماره
۳۰۰۰
تعداد ارقامنوعهزینه نماینده (تومان)کاربر(تومان)
۱۴درخواستی از رنج۲۵۰۰۰۳۰۰۰۰
۱۲درخواستی از رنج۸۰۰۰۰۹۰۰۰۰
۱۰درخواستی از رنج۹۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰

 

بسته حرفه ای

تعرفه و امکانات عالی
249 هزار تومان

تعرفه از 10.4 تومان

2 خط 12 رقمی رند

1000 پیامک هدیه

دامین ir رایگان

بسته تجاری

امکانات و تعرفه عالی
220 هزار تومان

تعرفه 10.7 تومان

2 خط 14 رقمی رایگان

250 پیامک هدیه

1خط 13 رقمی

null
پیش نمایش پنل
نام کاربری :nikpardazesh رمز:nikpardazesh
ورود
در مسیر پیشرفت خود
  • بهترین
  • به صرفه ترین
  • با کیفیت ترین
  • محبوب ترین
انتخاب کنید
0
تعداد پروژه ها

اشتراک گزاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

Instagram
LinkedIn
Telegram
WeChat
WhatsApp
YouTube
Pinterest
در مسیر پیشرفت خود
  • بهترین
  • به صرفه ترین
  • با کیفیت ترین
  • محبوب ترین
انتخاب کنید
0
تعداد پروژه ها

همراه ما باشید در شبکه های اجتماعی

Instagram
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
YouTube
Pinterest
فهرست